Statut

Członkowie założyciele Stowarzyszenia, działając na podstawie obowiązującego prawa powołują niniejszymi aktem dobrowolna i samorządną organizację opierając swoją działalność na pracy społecznej swoich członków

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

PAR. 1

Stowarzyszenie ma nazwę: Inicjatywa Historyczna.

PAR. 2

 1. Stowarzyszenie obejmuje swoją działalnością głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw.
  Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami i instytucjami zagranicznymi.

PAR. 3

1.   Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław

II. CELE STOWARZYSZENIA I ICH REALIZACJA

PAR. 4

Celem Stowarzyszenia jest :

 1. Szerzenie i propagowanie wiedzy z zakresu historii
 2. Poprawa stanu świadomości historycznej społeczeństwa
 3. Doradztwo i porady z dziedziny historii i heraldyki
 4. Gromadzenie i ochrona historycznych zasobów archiwalnych
 5. Działalność naukowa i oświatowa : w tym:
 1. organizacja wystawy edukacyjnych
 2. organizacja rekonstrukcji oraz inscenizacji historycznych
 3. organizowanie szkoleń, kursów i sympozjów naukowych
 4. tworzenie i prowadzenie szkół wyższych
 5. tworzenie pracowni internetowych

6.    Dobroczynność :

 1. ustanawianie stypendiów dla dzieci i młodzieży zainteresowanej wiedzy historyczną
 2. pomoc socjalna niesiona członkom Stowarzyszenia oraz pracownikom naukowym
 1. Odbudowa  i  rozbudowa  historycznych  i sakralnych.
 2. Wspieranie członków Stowarzyszenia i pracowników naukowych w podejmowaniu i prowadzeniu działalności naukowej, historycznej i archiwistycznej w formie finansowej, kapitałowej i doradczej.
 3. Działalność pożytku publicznego jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.
 4. Organizacja pielgrzymek do ośrodków kultu religijnego
 5. Organizowanie wycieczek edukacyjnych

PAR. 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. Wspieranie   i   propagowanie  naukowych  inicjatyw  w  zakresie  historii i archiwistyki.
 2. Tworzenie Spółek prawa handlowego działających na potrzeby Stowarzyszenia i realizujących jego cele.
 3. Współpracę   z   organami   i   instytucjami   samorządów  lokalnych,  powiatowych   i   wojewódzkich   oraz administracji rządowej.
 4. Wypowiadanie się co do już wydanych aktów prawnych oraz wnioskowanie do ciał ustawodawczych o uwzględnienie celów Stowarzyszenia – głównie pomocy w ratowaniu pamiątek historii i regionu – w nowoprojektowanych aktach prawnych.
 1. Informowanie instytucji i organów ustawodawczych o problemach tak Stowarzyszenia, jak tez środowisk społecznych, na rzecz których Stowarzyszenie działa.
 2. Organizację sympozjów, kursów oraz szkoleń.
 3. Tworzenie, prowadzenie i wspieranie szkolnictwa wyższego.
 4. Otwieranie regionalnych punktów doradczych i heraldycznych.
 5. Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz prowadzenie własnych prac badawczych.
 1. Organizację, utworzenie i prowadzenia Dolnośląskiego Archiwum historii regionu.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody umożliwią realizację wyznaczonych statutem Stowarzyszenia celów.

III. CZŁONKOWIE

PAR. 6

 1. Członkiem   Stowarzyszenia  może  zostać  pełnoletni  obywatel  Polski  posiadający  pełną  zdolność  do czynności prawnych, jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce swojego zamieszkania.
 2. Walne Zebranie może nadać tytuł ,,Honorowego członka Stowarzyszenia”. Tytuł ten zostaje nadany niniejszym Statutem osobom wchodzącym w skład Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.

PAR. 7

Instytucje naukowe, rozwoju regionalnego, samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne, deklarując pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, a w szczególności pomoc finansową,  mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

Do członków wspierających stosuje się postanowienia tego Statutu, dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.

PAR. 8

 1. Przyjęcia członka dokonuje Zarząd po uprzednim zarejestrowaniu i uiszczeniu wpisowego
 2. Przyjęcie członka następuje w terminie 7 dni od momentu złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków i wniesieniu opłaty wpisowej.
 3. Wniosek zawiera: imię i nazwisko (nazwę) członka; datę urodzenia (rejestracji) miejsce zamieszkania (siedziby);  oświadczenie  o  dobrowolnym  przystąpieniu oraz -gdy  chodzi  o  osoby prawne- zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
 4. Fakt przyjęcia członka jest potwierdzany w ewidencji Stowarzyszenia.
 5. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku o rejestrację, stają się członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

PAR. 9

1.   Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 1. śmierci członka
 2. braku uiszczenia 2 kolejnych okresowych składek ustalonych przez Walne Zebranie
 3. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek działania na jego szkodę

2.   Wykreślenia i wykluczenia członka dokonuje Zarząd

a) Od decyzji Zarządu o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkowi prawo złożenia odwołania w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej decyzji do Walnego Zebrania, które rozpatrzy to odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu.

PAR. 10

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. brać udział w Walnym Zebraniu, a w razie zastąpienia Walnego Zebrania przez Zebranie    Delegatów -uczestniczyć w tym zebraniu z głosem doradczym.
 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 3. zgłaszać   do   władz   Stowarzyszenia   wnioski   w   sprawach   związanych   z   celami   i   działalnością Stowarzyszenia oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia.
 4. brać udział – na zasadach określonych przez organizatorów – w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
 5. uzyskać pomoc w sytuacjach przewidzianych Statutem.
 6. Postanowienia ust. 1 lit. c) ; d) i e) stosuje się również do członków wspierających, ponadto członkowie ci prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu (Zebraniu Delegatów).

PAR. 11

Członkowie obowiązani są:

 1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia
 2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia
 3. czynnie współdziałać z Zarządem i pozostałymi członkami w celu realizacji ustalonych zamierzeń
 4. opłacać   regularnie   składki,   oraz  w   przypadku  członków  wspomagających  spełniać inne
  zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia

IV. WŁADZE I ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA

PAR. 12

1 .   Władzami Stowarzyszenia

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia, nie licząc członków wspierających, przekroczy 150 osób, Walne Zebranie zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów, któremu przysługują, kompetencje Walnego Zebrania. Kadencja delegatów trwa 2 lata. Jeden delegat wybierany jest na 5 członków. Regulamin wyboru delegatów ustali Walne Zebranie.

PAR. 13

 1. Członkowie ustępujących władz mogą być bez ograniczeń powoływani do władz Stowarzyszenia na następne kadencje.
 2. Jeżeli  w  toku  kadencji  zajdzie  konieczność  uzupełniają składu osobowego  Zarządu  lub  Komisji Rewizyjnej, dopuszcza się możliwość dokooptowania brakujących w tych władzach osób spośród członków Stowarzyszenia.
 3. W przypadku  określonym  w pkt.  2  pozostali  czynni  członkowie Zarządu lub  Komisji  Rewizyjnej przedstawiają posiedzeniu kandydatury członków, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie a następnie w glosowaniu wyłaniają  osobę, która wejdzie do składu tych organów Wymagana jest zwykła większość głosów.
 4. Zmiana przeprowadzona w powyższym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie.

PAR.14

1.   Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwołuje z własnej inicjatywy Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.

 1. Walne Zebranie musi być zwołane przez Zarząd w terminie 30 dni na pisemny wniosek złożony przez 2/3 zarejestrowanych członków.
 2. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu zostanie ogłoszone przez Zarząd w sposób ustalony w regulaminie pracy Zarządu.

PAR. 15

Walne Zebranie może podejmować uchwały, jeżeli w pierwszym terminie zbierze się przynajmniej połowa członków Stowarzyszenia. W przypadku braku takiej ilości członków, po upływie 30 minut rozpocznie się Walne Zebranie, które działa prawomocnie niezależnie od ilości zebranych członków.

PAR. 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem.
 3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcie lub odrzuceni zmian składu osobowego tych ciał dokonanego na podstawie par. 13 pkt. 2.
 4. Powołanie Rady Programowej i opracowanie jej regulaminu.
 5. Rozstrzyganie odwołań złożonych w trybie par. 9 pkt. 2 lit. a).
 6. Określenie wysokości wpisowego oraz wysokość i częstotliwość składek członkowskich.
 7. Nadawanie tytułu ,,HONOROWEGO CZLONKA STOWARZYSZENIA,,
 8. Podejmowanie uchwal w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia. Uchwały zapadają, zwykła większością głosów.
 9. Dokonywanie zmian w Statucie i podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

PAR. 17

 1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków.
 2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród tych członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
 3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”

PAR. 18

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwal Walnego Zebrania i zwoływanie Walnego Zebrania.
 3. Przyjmowanie i wykreślanie z listy członków.
 4. Powoływanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia.
 5. Uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia.
 6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie,    na   podstawie   upoważnienia   Walnego   Zebrania,   uchwal   w   sprawie   składek członkowskich.
 8. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 9. Podejmowanie uchwal w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej, formy tej działalności oraz zatrudniania i zwalniania pracowników.
 10. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.
 11. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych propagujących cele Stowarzyszenia.

PAR. 19

Każdy członek Zarządu ma prawo do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, w sposób określony w regulaminie Zarządu. Prezes kieruje pracą Zarządu i prowadzi sprawy tak w działalności Stowarzyszenia.

1.Zarząd może zaciągać zobowiązania finansowe i majątkowe jednoosobowo przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu.

2.W  sprawach z zakresu zwykłego zarządu Stowarzyszenia decyzje może podejmować każdy członek Zarządu.

3. Do sługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności.

PAR. 20

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określi regulamin Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów .

PAR. 21

 1. Zarząd może powoływać regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia.
 2. Regionalni przedstawiciele Stowarzyszenia są wyznaczonymi przez Zarząd członkami działającymi w terenie i nie tworzą ani nie stanowią osobnej lub wyodrębnionej organizacyjnie struktury.
 3. Regionalny przedstawiciel Stowarzyszenia podlega organizacyjnie Zarządowi Stowarzyszenia i odpowiada przed tym gremium za całość swojej pracy.
 4. Do zadań regionalnych przedstawicieli należy:
 1. reprezentacja władz Stowarzyszenia wobec regionalnych władz rządowych i samorządowych.
 2. propagowanie celów Stowarzyszenia w regionie.
 3. przekazywanie Zarządowi informacji i opinii o inicjatywach regionalnych instytucji i towarzystw działających na rzecz rozwoju regionu.
 4. wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd w zakresie bieżącego kierowania działalnością Stowarzyszenia.

5. Regionalni    przedstawiciele   mogą uczestniczyć   z   głosem   doradczym   w   posiedzeniach   Zarządu Stowarzyszenia.

PAR. 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
 3. Komisja   Rewizyjna   bada   cały   zakres   działalności   Stowarzyszenia,   a   sprawozdania   i   wnioski   z przeprowadzonych czynności kontrolnych przedstawia raz w roku Walnemu Zebraniu.
 4. Zasady  zwoływania  posiedzeń  Komisji  Rewizyjnej   oraz  sposób  wykonywania  przez  nie czynności kontrolnych określi regulamin Komisji.
 5. Uchwały są  podejmowane zwykłą większości głosów .
 6. Kontrolę polityki finansowej  Stowarzyszenia, celowości i zasadności ponoszonych kosztów Komisja Rewizyjna rozpoczyna na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
 7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
 9. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

PAR. 23

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ustaje na skutek :

 1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w par. 17 pkt.3 i par. 22 pkt.7 uważa się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz.
 2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
 3. zrzeczenia się udziału w tych władzach

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA.

PAR. 24

1. Stowarzyszenie nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do  jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we  wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

   b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza w całości na działalność pożytku publicznego określoną w niniejszym statucie.

VI. ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA.

PAR. 26

 1. Zmiany niniejszego Statutu uchwalane są przez Walne Zebranie ilością ¾ głosów. Zapis par. 15 stosuje się odpowiednio.
 2. Stowarzyszenia może rozwiązać się własną uchwałą Walnego Zebrania podjętą ilością  ¾  głosów. Zapis par.15 stosuje się odpowiednio pod warunkiem, ze drugi termin Walnego Zebrania wyznaczono nie wcześniej niż po upływie 30 dni.
 3. Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 4. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cele określone przez Walne Zebranie podejmujące decyzję o likwidacji.
 5. Likwidatorami   Stowarzyszenia  są Prezes  Zarządu  i  przewodniczący  Komisji   Rewizyjnej   lub  osoby wskazane w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia.